Projekti

Naši projekti

“Projekti so pomembni za izmenjavo izkušenj med evropskimi državami in za oblikovanje novih pristopov.”

Pnogi clani evropskega združenja za vkljucevanje sodelujejo pri projektih.
S pomocjo projektov se ucijo drug od drugega.
Projekti tudi pomagajo pri nastajanju novih idej na podrocju celovitega Vkljucevanja ljudi z motnjami v duševnem razvoju v družbo.
Projekt se ukvarja vedno s samo eno zadevo, ki je tocno dolocena.
Natancno sta dolocena zacetek in konec dela na projektu.
Ko se delo na projektu konca, morajo sodelavci pokazati rezultate dela.

Evropsko združenje za vkljucevanje izvaja projekte na vseh podrocjih, ki so pomembna za naše delo.
Na primer: izvajamo projekt, ki obravnava vprašanje, kako samozagovorniki Lahko pomagajo drugim pri sprejemanju njihovih odlocitev.
Drug projekt se ukvarja z vprašanjem pravic otrok z motnjami v duševnem razvoju v evropi.
Koncali smo delo na projektu, ki se je ukvarjal s pomocjo ljudem s težjimi motnjami v duševnem razvoju.

Evropsko združenje za vkljucevanje potrebuje pri izvajanju projektov tudi vašo pomoc.
Prijatelje in sodelavce obvešcajte o evropskem združenju za vkljucevanje in o njegovih dejavnostih
kako lahko sodelujete pri projektih izveste, ce kliknete geslo “vkljucite se!”.

evropsko združenje za vkljucevanje je v preteklosti izpeljalo številne projekte.
njihovi rezultati so pomembni.
projekti so omogocili sodelovanje ljudi iz številnih držav.
rezultate teh projektov najdete na naši spletni strani.
projekti potekajo v razlicnih jezikih.
preglejte informacije o projektih in ugotovite, ali so rezultati projektov dostopni tudi v vašem jeziku.

vecino projektov sofinancirajo tudi druge organizacije.
denar na primer porabijo za stroške potovanja na sestanke.
vendar nikoli ni dovolj denarja, da bi pokrili vse nujne stroške.
vecino denarja prispeva evropska komisija.
evropski komisiji se zahvaljujemo za to podporo.
hvaležni smo tudi drugim organizacijam, ki nam dajejo denar za naše delovanje.