Politike

Naše glavne politike

“Inclusion Europe oblikuje europsku politiku prema našim potrebama.”

Europska unija je skupina nekih zemalja Europe koje rade zajedno.
Vijece Europe ukljucuje sve europske zemlje kao clanice.
Obje ove organizacije rade za bolje živote svih ljudi u Europi.

Njihove politike su važne za osobe s intelektualnim teškocama, njihove obitelji i njihove organizacije u Europi.
Europske politike su važne na/u mnogim životnim podrucjima.
One su takoder važne za druge dijelove svijeta buduci da služe kao dobar primjer.

Inclusion Europe brine se da europske politike ukljucuju potrebe osoba s intelektualnim teškocama.
Na taj nacin, europske politike mijenjaju živote osoba s intelektualnim teškocama i njihovih obitelji na bolje u mnogim
zemljama.
One takoder cine boljima živote ljudi u drugim zemljama svijeta.

Radimo na politikama koje su važne našim clanovima.
Želimo da osobe s intelektualnim teškocama budu ukljucene u sva životna podrucja.

Glavna podrucja našeg rada su:

Nediskriminacija
To znaci da se prema osobama s invaliditetom postupa kao i
s drugim ljudima i prema njima se ne postupa drukcije zbog njihovog invaliditeta.
Socijalna inkluzija
To znaci da sve osobe s intelektualnim teškocama mogu imati priliku potpuno sudjelovati u životu društva.
Inkluzivno obrazovanje
To znaci da ucenici s intelektualnim teškocama dobivaju podršku kako bi išli u iste škole kao i svi drugi.
Poslovna sposobnost i pristup pravdi
To znaci da se prema osobama s intelektualnim teškocama mora postupati pošteno i jednako pred zakonom.
Samostalan život
To znaci da osobe s intelektualnim teškocama mogu same odlucivati gdje i s kime žele živjeti.
Samozastupanje
To znaci da osobe s intelektualnim teškocama uce govoriti u svoje ime.
Dostupnost
To znaci da stvari, mjesta, dogadaji i informacije postaju dostupni osobama s intelektualnim teškocama.

Na ovim podrucjima, Inclusion Europe radi mnoge stvari:

  • Radimo na raznim projektima sa svojim clanovima.
  • Pišemo mišljanja i stajališta koji objašnjavaju što želimo.
  • Organiziramo sastanke za razlicite skupine.

Da bismo radili sve to, Inclusion Europe treba i vašu podršku!
Recite svojim prijateljima i kolegama za Inclusion Europe i naš rad.
Saznajte kako možete raditi s nama pod “Ukljucite se”.

Da bi to ostvarila, Inclusion Europe suraduje s mnogim vladama i organizacijama u Europi.

To ukljucuje, na primjer:

  • Europski parlament koji govori za sve ljude u Europskoj uniji,
  • s Europskom komisijom, što je vlada Europske unije,
  • Vijece Europe radi na tome da poboljša stvari za ljude u svim europskim zemljama,
  • s drugim europskim organizacijama osoba s invaliditetom,
  • s nacionalnim vladama u Europi.

Govorimo im o pravima, potrebama i željama osoba s intelektualnim teškocama i njihovih obitelji.