Δικαιώματα

Αγώνας για τα δικαιώματα των ατόμων με νοητική αναπηρία

“Θέλουμε δικαιώματα, όχι χάρες!”

Τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι πολίτες όπως όλοι οι άλλοι.
Έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς της ζωής.
Έχουν δικαίωμα να ζουν, να μαθαίνουν, να εργάζονται και να διασκεδάζουν μαζί με άλλους ανθρώπους.

Συχνά, όμως, η πραγματική ζωή τους είναι διαφορετική.

Τα άτομα με νοητική αναπηρία συχνά υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό.
Δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες.
Συχνά ζουν σε μεγάλα ιδρύματα που τα διαχωρίζουν από την κοινωνία.
Συχνά αναγκάζονται να παρακολουθούν ειδικά σχολεία.
Συχνά υφίστανται εκφοβισμό και διακρίσεις.

Η Inclusion Europe και τα μέλη της θέλουν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση!
Θέλουμε μια καλύτερη ζωή για όλα τα άτομα με νοητική αναπηρία και τις οικογένειές τους στην Ευρώπη:
Θέλουμε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.
Θέλουμε τα δικαιώματά τους να γίνονται πραγματικότητα.
Θέλουμε να συμμετέχουν σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ίδια για όλους.
Διάφορες οργανώσεις εργάζονται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διαφορετικά επίπεδα:

 • Τα Ηνωμένα Έθνη θεσπίζουν νόμους για όλους παγκοσμίως.
  Η Inclusion International συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι νόμοι αυτοί είναι κατάλληλοι για τα άτομα με νοητική αναπηρία.
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης θεσπίζουν νόμους για τους πολίτες των χωρών της Ευρώπης.
  Η Inclusion Europe ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με το πώς οι νόμοι αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με νοητική αναπηρία.
 • Εθνικοί νόμοι θεσπίζονται από κάθε χώρα.

Τα μέλη της Inclusion Europe βοηθούν τις εθνικές κυβερνήσεις τους να χειριστούν τα δικαιώματα αυτά.

Ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα για τα άτομα με αναπηρία είναι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Το έγγραφο αυτό αποτελεί διεθνή νόμο.
Έχει συνταχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη για όλα τα άτομα με αναπηρία παγκοσμίως.
Εν συντομία, συχνά αποκαλείται «ΣΔΑΑ».
Η ΣΔΑΑ ενημερώνει τις χώρες για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους.

Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρώπη.
Η Inclusion Europe εργάζεται ειδικότερα σε σχέση με τα ακόλουθα μέρη της ΣΔΑΑ:

 • Ισότητα και απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 5)
 • Νομική ικανότητα και υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων (άρθρο 12)
 • Πρόσβαση στη δικαιοσύνη (άρθρο 13)
 • Ζωή στην κοινότητα (άρθρο 19)
 • Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (άρθρο 24)
 • Υγεία (άρθρο 25)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει πολλούς ευρωπαϊκούς νόμους.
Κάποιοι από τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς νόμους είναι οι νόμοι για την καταπολέμηση των διακρίσεων.
Υπάρχουν επίσης πολύ σημαντικοί νόμοι σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την πρόσβαση στην υγεία και στις μεταφορές.
Η Inclusion Europe διασφαλίζει ότι οι νόμοι αυτοί ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους.

Οι χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης τηρούν επίσης τις διατάξεις ενός σημαντικού εγγράφου που ονομάζεται «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών».
Το Συμβούλιο της Ευρώπης εκδίδει σημαντικές συστάσεις για όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Δεν πρόκειται για νόμους, αλλά πολλές χώρες τις εφαρμόζουν.

Η Inclusion Europe ασχολείται με όλα αυτά τα δικαιώματα.
Για να επιτύχει το έργο της, η Inclusion Europe χρειάζεται την υποστήριξή σας!
Δείτε πώς μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μας στην ενότητα «Συμμετοχή».