Γίνετε μέλος!

Γίνετε μέλος!

Όταν η οργάνωσή σας είναι μέλος της EPSA
μπορείτε:

 • Να μιλήσετε για την οργάνωση αυτοϋπεράσπισής σας στην Ευρώπη.
 • Να εξασφαλίσετε υποστήριξη για το τοπικό σας έργο.
 • Να επικοινωνείτε με άλλες οργανώσεις αυτοϋπεράσπισης.
 • Να ανταλλάσσετε πληροφορίες και εμπειρίες με οργανώσεις αυτοϋπεράσπισης άλλων χωρών.
 • Να ενημερώνετε τους ανθρώπους σχετικά με το τι είναι σημαντικό για τις οργανώσεις αυτοϋπεράσπισής σας.

Επίσης λαμβάνετε:

 • διευθύνσεις οργανώσεων αυτοϋπεράσπισης,
 • πληροφορίες σχετικά με το έργο άλλων οργανώσεων αυτοϋπεράσπισης,
 • πληροφορίες σχετικά με το έργο το οποίο επιτελείται για άτομα με νοητική αναπηρία,
 • το ενημερωτικό δελτίο για τις οργανώσεις αυτοϋπεράσπισης,
 • όλα τα υπόλοιπα έγγραφα της Inclusion Europe.

Εάν επιθυμείτε η οργάνωση αυτοϋπεράσπισής σας να γίνει μέλος της EPSA,
θα πρέπει:

 1. Να διαβάσετε το καταστατικό της EPSA.
  Πρόκειται για ένα κείμενο που εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας της EPSA.
 2. Να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης.
 3. Να την αποστείλετε στη διεύθυνση:

Inclusion Europe
Galerie de la Toison d’Or
Chaussée d’Ixelles, 29
1050 Brussels
Belgium
ή με e-mail στη διεύθυνση
self-advocacy@inclusion-europe.org

Όταν οργανώσεις αυτοϋπεράσπισης γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας των Αυτοϋπερασπιζόμενων, γίνονται επίσης μέλη της Inclusion Europe.